Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Súkromie


1. AOP Orphan Pharmaceuticals AG - organizačná zložka, Komárovská 62, 821 06 Bratislava, IČO: 35 976 608, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1339/B (ďalej len „AOP Orphan Pharmaceuticals AG“) rešpektuje súkromie návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok.  

2. AOP Orphan Pharmaceuticals AG v súvislosti so vstupom na jej internetové stránky a s ich základným používaním bežne nevyžaduje poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov a/alebo iných údajov nemajúcich povahu osobného údaja (ďalej spolu len „Osobné údaje“).

3. V prípade, ak AOP Orphan Pharmaceuticals AG v súvislosti so vstupom na a/alebo používaním jej internetových stránok a/alebo ich vybraných častí (sekcií) a/alebo v súvislosti s uskutočnením určitých úkonov návštevníkmi a/alebo užívateľmi jej stránok prostredníctvom jej internetových stránok bude požadovať poskytnutie Osobných údajov (napr. pre registráciu do časti (sekcie) určenej pre registrovaných užívateľov), ich poskytnutie ako aj nakladanie s nimi (vrátane ich spracúvania) sa bude spravovať osobitnými ustanoveniami o nakladaní s Osobnými údajmi, ktoré budú umiestnené (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho prelinku) na príslušnom mieste internetových stránok (napr. v registračnom formulári do časti (sekcie) internetových stránok určenej pre registrovaných užívateľov). V prípade, ak takéto osobitné ustanovenia o nakladaní s Osobnými údajmi nebudú na príslušnom mieste internetových stránok umiestnené (resp. inak k dispozícii), na poskytnutie Osobných údajov a nakladanie s nimi (ich spracúvanie) sa vzťahujú ustanovenia bodov 4. a 5. nižšie.

4. Poskytnutím Osobných údajov AOP Orphan Pharmaceuticals AG prostredníctvom jej internetových stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára) udeľuje návštevník resp. užívateľ internetových stránok subjektu AOP Orphan Pharmaceuticals AG, jeho materským, sesterským a dcérskym spoločnostiam a ďalším subjektom skupiny AOP Orphan Pharmaceuticals (ďalej len „Oprávnené subjekty“),  súhlas na spracúvanie všetkých ním takto poskytnutých Osobných údajov. Oprávnené subjekty sú v zmysle udeleného súhlasu oprávnené poskytnuté Osobné údaje spracúvať na účely realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov, na účely skvalitňovania produktov a služieb Oprávnených subjektov ako aj na účely prezentácie a propagácie Oprávnených subjektov, ich programov, produktov a/alebo služieb a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk a na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení). Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu. Súhlas je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu Osobných údajov kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu XXXX@XXXX.XX alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov) doručeného na adresu sídla AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Odvolanie súhlasu ktorýmkoľvek zo spôsobov podľa predchádzajúcej vety má za následok odvolanie súhlasu voči všetkým Oprávneným subjektom. Oprávnené subjekty smú poskytnuté Osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie údajov na základe osobitného právneho predpisu. Návštevník resp. užívateľ internetových stránok má vo vzťahu k jeho spracúvaným Osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súv. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnuté Osobné údaje návštevníka resp. užívateľa stránok môžu Oprávnené subjekty spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu v postavení sprostredkovateľa. Súhlas sa v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok vzťahuje na Osobné údaje, ktoré majú povahu osobného údaja v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení ako aj na údaje nemajúce charakter osobného údaja.

5. Súčasťou súhlasu podľa bodu 4. vyššie je aj súhlas so zasielaním informácií o novinkách Oprávnených subjektov, ich ponukách, programoch, produktoch a/alebo službách a ďalších súvisiacich informácií na e-mailovú adresu a prípadne aj na iné kontaktné miesta, ktoré návštevník resp. užívateľ internetových stránok poskytol prostredníctvom internetových stránok AOP Orphan Pharmaceuticals AG (napr. vyplnením a odoslaním registračného formulára). Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu XXXX@XXXX.XX alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného na adresu sídla AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Odvolanie súhlasu ktorýmkoľvek zo spôsobov podľa predchádzajúcej vety má za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií voči všetkým Oprávneným subjektom. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 4. vyššie (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 4.). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov podľa bodu 4. vyššie nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa tohto bodu). Návštevník resp. užívateľ internetových stránok má v súvislosti so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

6. AOP Orphan Pharmaceuticals AG si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.

Cookies a Štatistické údaje

1. AOP Orphan Pharmaceuticals AG - organizačná zložka, Komárovská 62, 821 06 Bratislava, IČO: 35 976 608, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1339/B (ďalej len „AOP Orphan Pharmaceuticals AG“) používa pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok a na zabezpečenie ďalších úloh technológiu cookies. Cookies sú miniatúrne súbory, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. Cookies okrem iného prevádzkovateľovi internetových stránok umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok.

2. Cookies a údaje získané prostredníctvom internetových stránok AOP Orphan Pharmaceuticals AG využívajúcich technológiu cookies môžu byť použité najmä na nasledovné účely:

•    umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa internetových stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcií) internetových stránok atď.;
•    zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívateľa internetových stránok používajú stránky, ako napr. ktoré internetové stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia internetových stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto cookies sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií internetových stránok;
•    uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi internetových stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu pre návštevníkov a užívateľov internetových stránok;   
•    reklamné a marketingové účely, tieto cookies sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

3. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok AOP Orphan Pharmaceuticals AG využívajúcich technológiu cookies na účely uvedené v bode 2. vyššie, zablokujte používanie technológie cookies príslušným nastavením Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte Váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval resp. zakazoval (nepovoľoval) použitie technológie cookies).

Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zablokovanie technológie cookies môže (z technických dôvodov) obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) prístup na a/alebo funkcionalitu niektorých internetových stránok a/alebo ich častí (sekcií) a/alebo obmedziť alebo vylúčiť (resp. znemožniť) niektoré nimi štandardne poskytované funkcie.

4. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že nastavenie Vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu, ktoré nebude blokovať používanie technológie cookies (t.j. nastavenie, ktoré nebude blokovať resp. zakazovať použitie technológie cookies alebo nastavenie, ktoré bude použitie technológie cookies priamo povoľovať), bude považované za súhlas s používaním technológie cookies a údajov získaných prostredníctvom internetových stránok AOP Orphan Pharmaceuticals AG využívajúcich technológiu cookies na všetky účely uvedené v bode 2. tohto dokumentu.

5. V snahe neustále zlepšovať svoje webové stránky AOP Orphan Pharmaceuticals AG zhromažďuje štatistické údaje o informáciách, ktoré boli návštevníkmi a užívateľmi jej stránok pozreté a použité. Robí to pomocou nástroja Google Analytics. V tejto súvislosti Google vyžaduje uvedenie nasledovného vyhlásenia:

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analyzujúci web, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc ("Google"). Google Analytics používa súbory "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli danej webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú ich stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú odovzdané a uložené na serveroch Google v Spojených štátoch. Google použije tieto informácie na zhodnotenie vášho používania stránky, na vytváranie správ o aktivite na danej webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak budú tretie strany spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré Google uchováva.Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Avšak AOP Orphan Pharmaceuticals AG vás informuje, že ak to urobíte, nemusíte byť schopní plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely, ktoré sú uvedené vyššie v texte.

6. AOP Orphan Pharmaceuticals AG si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.

Nastavenie súkromia

Tu môžete vypnúť nástroj na sledovanie prístupov na túto webovú stránku.
Upozornenie: Váš prehliadač musí podporovať cookies.

Status: Sledovanie štatistiky prístupov vypnuté.
Vypnúť sledovanie štatistiky prístupov.