Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Tiráž


Právne informácie

Informácie v súlade s § 5 zákona o elektronickom obchodovaní

Prevádzková spoločnosť:
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstr. 91/ II f, A-1160 Wien
T. +43 1 5037244-0
F. +43 1 5037244-5
I.  www.aoporphan.com
E.  office(at)aoporphan.com

Výkonný riaditeľ

Dr. Rudolf Widmann
Mag. Andreas Steiner
Dr. Günther Krumpl

Registrovaná Obchodnom súde vo Viedni, Marxergasse 1A, 1030 Wien
Obchodné identifikačné číslo: FN 237770 m

DIČ: ATU 573 447 06

Kontrolné orgány: Federálne ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľov (dozorný orgán) (www.bmsg.gv.at) a mestský úrad pre 16. obvod (všeobecný obchodný dohľad)

Člen Obchodnej komory vo Viedni (Wirtschaftskammer Wien), veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami, drogistickými výrobkami a chemickými látkami (http://firmena-z.wko.at)

Platné pravidlá a predpisy: Zákon o liekoch (AMG) a obchodné predpisy platné v Rakúsku: (www.ris.bka.gv.at)

 

Kredit

Koncept, návrh a technická realizácia
asoluto public + interactive relations

Landstraßer Gürtel 3, 1030 Wien, Österreich

Tel +43 1 5333653

digital(at)asoluto.com

1. AOP Orphan Pharmaceuticals AG - organizačná zložka, Komárovská 62, 821 06 Bratislava, IČO: 35 976 608, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1339/B (ďalej len AOP Orphan Pharmaceuticals AG) pôsobí v oblasti farmaceutického priemyslu, okrem iného ponúka výrobky a služby na diagnostikovanie, prevenciu a liečenie chorôb. Lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, podliehajú určitým obmedzeniam, pokiaľ ide o ich distribúciu, výdaj, propagáciu či spotrebu. Aj v tejto súvislosti AOP Orphan Pharmaceuticals AG dôrazne vyzýva na ich primerané, uvážlivé, zodpovedné a informované užívanie v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku a informáciami poskytnutými lekárom alebo lekárnikom.

2. Akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach nemožno považovať za konkrétne medicínske, farmaceutické či terapeutické rady, návody alebo odporúčania. Naopak, je ich vždy nevyhnutné vnímať a nakladať s nimi len ako so všeobecnými medicínskymi, farmaceutickými či terapeutickými názormi, tvrdeniami a informáciami. Žiadnu informáciu uvedenú na týchto stránkach ako ani akúkoľvek jej časť v žiadnom prípade nemožno považovať za terapeutickú radu, určenie diagnózy (tak pozitívne ako ani negatívne) či odporučenie, určenie alebo nastavenie konkrétnej liečby. Za týmto účelom AOP Orphan Pharmaceuticals AG odporúča vždy osobne vyhľadať odborne spôsobilú osobu (napr. lekára špecializovaného v príslušnom špecializačnom odbore), ktorá by mala byť na základe osobného stretnutia a/alebo vyšetrenia spôsobilá poskytnúť konkrétne informácie a uskutočniť prípadne zabezpečiť uskutočnenie relevantných úkonov a opatrení (napr. nastavenie konkrétnej liečby atď.). V prípade zdravotných problémov alebo komplikácií je potrebné vyhľadať pomoc lekára a/alebo lekárnika.

3. Obsah týchto stránok je vytváraný s maximálnou mierou pozornosti a odbornej starostlivosti. Napriek tomu však nie je dobre možné garantovať úplnosť, správnosť, aktuálnosť či presnosť všetkých na stránkach umiestnených informácií a údajov. AOP Orphan Pharmaceuticals AG preto nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti v obsahu stránok, najmä neručí a nezodpovedá za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a presnosť informácií a materiálov umiestnených na stránkach ako ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím takýchto informácií či materiálov. Akékoľvek použitie informácií a materiálov umiestnených na stránkach je plne na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa stránok. Informácie získané zo stránok odporúčame pred ich použitím vopred overiť.

4. AOP Orphan Pharmaceuticals AG nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s týmito stránkami. Rovnako nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou používať stránky alebo ich obsah. AOP Orphan Pharmaceuticals AG sa maximálne snaží zabezpečiť, aby tieto stránky ani ich obsah neobsahovali vírusy ani akýkoľvek ďalší škodlivý software. Napriek tomu však nie je možné na stránkach garantovať úplnú neprítomnosť takýchto prvkov. AOP Orphan Pharmaceuticals AG preto neručí a nezodpovedá za takúto neškodnosť stránok a ich obsahu ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti pôsobením vírusov alebo akéhokoľvek ďalšieho škodlivého software. V tejto súvislosti možno odporučiť zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi a ďalším škodlivým softwarom (napr. použitie antivírových programov atď.).

5. Tieto stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah internetových stránok prevádzkovaných tretími osobami však AOP Orphan Pharmaceuticals AG podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na týchto stránkach AOP Orphan Pharmaceuticals AG iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný AOP Orphan Pharmaceuticals AG. AOP Orphan Pharmaceuticals AG neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia AOP Orphan Pharmaceuticals AG. Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

6. AOP Orphan Pharmaceuticals AG si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia meniť a upravovať tieto stránky a ich obsah, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia. Rovnako si vyhradzuje aj právo tieto stránky zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. AOP Orphan Pharmaceuticals AG si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný (t.j. neskorší) dátum nadobudnutia jej účinnosti.