Kopfbereich

dodatočná navigácia

Logo

Nachádzate sa tu:

Vyhlásenie


Autorské práva

Všetky údaje a obsah na našich webových stránkach sa pozorne kontrolujú a neustále rozširujú a aktualizujú. Aj napriek starostlivej kontrole nemôžeme zaručiť úplnosť, správnosť a aktuálnosť informácií.

Autorské práva & ochranné známky

Obsah stránok (napr. texty, fotografie, videá, označenia a ďalšie materiály) je duševným vlastníctvom AOP Orphan Pharmaceuticals AG prípadne má AOP Orphan Pharmaceuticals AG k obsahu udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na obsah stránok vzťahuje príslušná právna ochrana (najmä ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom). Obsah stránok možno návštevníkmi a užívateľmi stránok používať výlučne na osobné nekomerčné účely. Pri takomto použití obsahu stránok sa nesmú zo strany návštevníkov ani užívateľov stránok robiť žiadne zmeny, úpravy či adaptácie obsahu stránok a neporušené musia ostať aj všetky vyhlásenia o autorských a prípadných ďalších právach a ich vlastníctve. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) návštevníkmi a/alebo užívateľmi je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom AOP Orphan Pharmaceuticals AG a prípadne aj iného príslušného oprávneného subjektu. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) je zakázané.

Uvedené neznamená udelenie akýchkoľvek ďalších práv vo vzťahu k ochranným známkam AOP Orphan Pharmaceuticals AG prípadne ochranným známkam ďalších oprávnených subjektov. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto ochranných známok je zakázané. Neoprávnené použitie obsahu stránok zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona o ochranných známkach. Dôsledkom takéhoto konania pritom môže byť okrem iného aj povinnosť nahradiť škodu a/alebo trestnoprávny postih.

AOP Orphan Pharmaceuticals AG je držiteľom prípadne oprávneným užívateľom registrovaných ochranných známok, patentov či ďalších oprávnení v oblasti priemyselných práv alebo iných práv k nehmotným statkom, ktoré sú prezentované na týchto stránkach. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu či grafického vyobrazenia či iné neoprávnené nakladanie s nimi vrátane ich napodobnení môže viesť k porušeniu právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže či v oblasti práv k nehmotným statkom.

Zdravotné informácie

Tieto webové stránky môžu obsahovať informácie týkajúce sa lekárskych a zdravotníckych oblastí. Tieto relevantné informácie však nepredstavujú alternatívu k radám lekárov, farmaceutov a ďalších zástupcov lekárskeho odvetvia, a nemajú sa používať na stanovenie vlastnej diagnózy alebo pre diagnostiku iných ľudí. Vedecké údaje, ako aj informácie týkajúce sa vývoja výrobkov alebo terapií, sú uverejňované priebežne a v budúcnosti sa môžu meniť.

Akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach teda nemožno považovať za konkrétne medicínske, farmaceutické či terapeutické rady, návody alebo odporúčania. Je ich vždy nevyhnutné vnímať a nakladať s nimi len ako so všeobecnými medicínskymi, farmaceutickými či terapeutickými názormi, tvrdeniami a informáciami. Žiadnu informáciu uvedenú na týchto stránkach ako ani akúkoľvek jej časť v žiadnom prípade nemožno považovať za terapeutickú radu, určenie diagnózy (tak pozitívne ako ani negatívne) či odporučenie, určenie alebo nastavenie konkrétnej liečby. Za týmto účelom AOP Orphan Pharmaceuticals AG odporúča vždy osobne vyhľadať odborne spôsobilú osobu (napr. lekára špecializovaného v príslušnom špecializačnom odbore), ktorá by mala byť na základe osobného stretnutia a/alebo vyšetrenia spôsobilá poskytnúť konkrétne informácie a uskutočniť prípadne zabezpečiť uskutočnenie relevantných úkonov a opatrení (napr. nastavenie konkrétnej liečby atď.). V prípade zdravotných problémov alebo komplikácií je potrebné vyhľadať pomoc lekára a/alebo lekárnika